Studie og ordensregler

Læs om gymnasiernes studie- og ordensregler.

Studie og ordensregler på HTX og HHX på Selandia i Slagelse

Studie- og ordensregler / It-regelsæt

Formål

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø. Alle elever har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.

Ordensregler

Daglig adfærd

Gymnasiet skal betragtes som en arbejdsplads, og en god arbejdsplads kræver en respektfuld, positiv og hensynsfuld adfærd. Dette gælder i forhold til skolens personale, skolens gæster og mellem skolens elever. Ligeledes kræver vi på skolen, at man benytter skolens inventar på en fornuftig og hensynsfuld måde.

Skolen accepterer naturligvis ingen form for tyveri, vold, hærværk eller anden form for kriminel adfærd.
På skolen er det forbudt at medbringe enhver form for våben, knive eller lign.

Gymnasierne vil administrere udsmykning af skolens rum – herunder gangarealer og klasseværelser vedr. bl.a. plakater og billeder med politisk, religiøst eller kommercielt indhold.

Orden i klasserne

 • Klasselokalet skal være ryddeligt og i orden, både i løbet af dagen og når lokalet forlades ved skoletids ophør.
 • Stolene skal anbringes i ophængene under bordene efter sidste lektion i lokalet, lyset skal slukkes og vinduerne lukkes.
 • Gangarealet ud for klassens lokale skal holdes rent for papir og andet affald.
 • Faglokaler efterlades efter endt brug som ovenfor.
 • Tavlen viskes ren efter hver undervisningstime.
 • Mobiltelefoner og computere må kun bruges til de af læreren beskrevne aktiviteter.

Det er ikke tilladt at foretage elektroniske optagelser af skolens ansatte eller elever og distribuere dette på de elektroniske platforme uden skriftlig tilladelse fra de involverede. Det er ikke tilladt at diskutere skolens ansatte eller elever i de elektroniske medier uden skriftlig tilladelse fra de involverede.

Oprydning i kantine
Vi ønsker alle et dejligt, rent og behageligt studiemiljø, hvilket betyder, at Jane Morten-Salen også skal fremstå rydelig og indbydende. Det har vi alle et ansvar for. Ansvaret for den daglige oprydning/rengøring i Jane Morten-Salen klares af klasserne på skift. Der er udarbejdet en plan for dette, og den enkelte klasse har ansvaret en uge. Læs mere om oprydningen her

Rygning
Der er totalt rygeforbud på matriklen Willemoesvej 4. Rygere henvises til offentlige arealer, og det henstilles, at Willemoesvej IKKE benyttes, men derimod den offentlige sti ved vandreservoiret. Overtrædelse sanktioneres som ved enhver anden overtrædelse af ordenreglementet.

Alkohol og rusmidler
På skolen er det forbudt at medbringe eller indtage alkohol og euforiserende stoffer af enhver art, og skolen accepterer ikke, at elever møder til undervisningen i påvirket tilstand. Dette gælder i dagligdagen. 

Ved gymnasiets fester vil der dog være mulighed for at købe øl eller vin. Se endvidere vores alkoholpolitik, som er udarbejdet i samarbejde med alle gymnasier i Slagelse.

Gæster på skolen
På gymnasiet modtager vi gerne gæster. Du er således velkommen til at invitere en ven eller veninde til at besøge skolen, men du skal først indhente en tilladelse fra skolens kontor / skolens ledelse. Der er rigtig mange, som har lyst til at besøge skolen, og vi er nødt til at styre antallet af besøgende, så dagligdagen ikke forstyrres. Gæster, hvortil der ikke er indhentet en invitation, må desværre bortvises.
 

Studieregler

Studieaktivitet
Vi forudsætter, at du som elev er studieaktiv og engagerer dig i undervisningen. Det betyder, at du:

 • møder forberedt til undervisningen.
 • rettidigt afleverer de skriftlige opgaver, som lærerne stiller krav om.
 • deltager aktivt i undervisningen i klassen, ved gruppearbejde, virtuel undervisning og på ekskursioner.
 • deltager i terminsprøver og årsprøver.

Fravær
Vi har pligt til at registrere alt fravær, og det inkluderer også fravær i forbindelse med sygdom, lægebesøg, familiebegivenheder og ferie udenfor skolens ferieplan osv. 

Lærerne registrerer fraværet løbende i Fronter.

Hvis du bliver syg, skal du altid meddele dette samme dag pr. SMS inden kl. 10 til Elevplan. Se, hvordan du gør her. Studievejlederne følger løbende fraværet i de enkelte klasser og registrerer sygemeldinger samt personlige henvendelser med dokumentation. Bortset fra ved sygdom skal du altid give din studievejleder besked inden eventuelt fravær.

Skolen kan kræve, at et længerevarende fravær, der skyldes sygdom, efterfølgende skal dokumenteres med lægeerklæring. Evt. udgift hertil betaler du selv.

Fravær kan kun slettes mod dokumentation, og kun hvis årsagen til fraværet er en af følgende:

 • Session
 • Deltagelse i "Studiepraktik" på videregående uddannelser (uge 43)
 • Elevrådsmøder, hvor elevrådsformanden efter mødet afleverer en liste over deltagende elever til studiekontoret
 • Elevers deltagelse i skolerelaterede opgaver udenfor skolen

Ved fravær i ovennævnte tilfælde skal dokumentation medbringes til studiesekretærerene, som træffer afgørelse om, hvorvidt fraværet kan slettes.

Fravær fra eksamen og terminsprøver på grund af sygdom kræver sædvanligvis altid lægeerklæring. Du har altid pligt til at meddele skolen årsagen til et evt. fravær. Ved ikke planlagt fravær skal årsag efterfølgende altid meddeles skolen.
Da du ved sygdom mister undervisningstimer, er skolen gennem sin lektiecafe behjælpelig med, at du indhenter det forsømte, så du kan indstilles til eksamen på normale vilkår.

Opfølgning på studieaktivitet
Hvornår der fra skolens side gribes ind over for manglende studieaktivitet, beror i det enkelte tilfælde på et skøn.

Ved fravær på mere end 10 procent af undervisningstiden og/eller manglende skriftlige opgaver, gives 1. skriftlige advarsel. Du indkaldes endvidere til en samtale med din studievejleder. Her diskuteres baggrunden for den manglende studieaktivitet, og der aftales en handlingsplan. Hvis du er under 18 år, sendes kopi af advarslen til dine forældre.

Hvis din studievejleder ved en opfølgende samtale efter ca. 6 uger konstaterer, at denne handlingsplan ikke overholdes, tildeles du 2. skriftlige advarsel med en skærpet handlingsplan, der bl.a. beskriver de sanktioner, der kan komme på tale (se nedenfor). I enkelte tilfælde kan der laves en kontrakt mellem eleven og rektor. Hvis kontrakten ikke overholdes, udmeldes eleven.

Sanktioner
Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

 • Henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller alle fag på det pågældende klassetrin (samtidig bortfalder årskaraktererne)

 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i ét eller flere fag.
 • Fortabelse af retten til at blive oprykket til næste klasetrin
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår.
 • Udmeldelse
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde
   

Oprykning til næste klassetrin
Oprykningen til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Den enkelte elevs udbytte af undervisningen og standpunkt vurderes efter hvert skoleår.

En elev har krav på oprykning til næste klassetrin, når man har opnået 2,0 eller derover i et gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. De krævede prøver skal være aflagt, herunder årsprøver. De stillede skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende skal være afleveret.

En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt eller gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Derudover er det et krav, at elevens samlede fravær ikke overstiger 10% ved undervisningens ophør (sidste skoledag).

Klageadgang
Du har mulighed for at klage over iværksatte sanktioner. Klager skal indleveres skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået meddelelse om sanktionen. Klagen skal indleveres til skolens leder, der videresender den til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med sin egen udtalelse i sagen.

IT-regelsæt
Selandia har den generelle holdning, at it-udstyret er anskaffet til undervisningsformål og må derfor bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet uddannelsesrelevant arbejde.

Vær opmærksom på, at der holdes øje med trafikken på netværket, og ved mistanke om nogen, der overtræder de angivne regler, vil det blive eftersporet.

Vær ligeledes opmærksom på, når du er færdig med din uddannelse

 • at alt elevmateriale fra P-drevet (hjemmekataloget) slettes
 • at den gratis Microsoft Officepakke vil holde op med at fungere
 • at du ikke længere har adgang til OneDrive fra Microsoft

For at sikre, at udstyret altid fungerer tilfredsstillende, og at skolens image over for omverdenen ikke bliver unødigt belastet, er det nødvendigt, at du har en professionel holdning til anvendelse af it.

Det betyder konkret, at

 • Det er dit eget ansvar, at du jævnligt tager sikkerhedskopier af dit materiale (på diskette/cd-rom eller usb-pen).
 • Du må ikke oplyse andre om dit personlige password. Bemærk, at du står til ansvar over for de ting, der bevisligt foregår med dit brugernavn. HUSK derfor altid at logge af.
 • Destruktiv anvendelse af it-udstyret og destruktiv færden på nettet er naturligvis ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at rundsende meddelelser som pop-ups eller lignende.
 • Opfat en E-mail som et brev, der blot sendes på anden måde end med postbud. Med andre ord - skriv kun i en mail, hvad du ville skrive i et almindeligt brev og send det kun til de personer, der har en direkte interesse i det! Vær venlig, høflig og saglig.
 • Hjemmesider må ikke indeholde materiale, der strider mod såvel dansk som international lovgivning. Herunder loven om copyright (billeder, programmer og tekster).
 • Der vil ske politianmeldelse, hvis der er sket overtrædelse af lovgivningen.

Der findes en række bærbare PC'ere til udlån. Disse kan lånes i kortere perioder i løbet af skoledagen. Det er alene dit ansvar, at lånt udstyr returneres i god stand og til tiden. Ved for sen aflevering kan der ikke lånes udstyr i en længere periode (typisk 3 - 5 måneder). Såfremt udstyr med overlæg ødelægges, er du erstatningspligtig. Husk, at det er til fælles bedste - du er formentlig selv interesseret i at modtage velfungerende udstyr, når du skal bruge det.

Overtrædelse af dette simple regelsæt medfører, at din konto bliver spærret og IT Afdelingen vil i samarbejde med relevante personer drøfte, hvorvidt dine rettigheder skal begrænses.

Plagiat - er uoriginalt!
Et plagiat er en hel eller delvis afskrift af materiale (fremmed eller eget produkt), hvor man har glemt (bevidst eller ubevidst) at angive den retmæssige kilde. Det siger sig selv, at det ikke er lovligt, men da problemet de seneste år har været stadig stigende, har vi valgt at købe os adgang til en svensk database (Urkund), hvor den afleverede rapport eller opgave bliver sammenlignet med eksisterende digitalt materiale.

Det er naturligvis tilladt at anvende citater, så længe man husker at angive kilden. Er man i tvivl om, hvorledes kildeangivelse indsættes, bør man kontakte sin faglærer.