VVS-energi med EUX (grundforløb)

Uddannelsen er til dig, der vil arbejde med blik, vand og varme i forskellige installationer. Som VVS'er skal du være selvstændig, kunne planlægge dine opgaver, have styr på it og have god kvalitetssans. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

Tag uddannelsen VVS-energi med EUX på Selandia i Slagelse

Det er også vigtigt, at du kan tale med mange forskellige mennesker og forstår at kommunikere og dele din viden om materialevalg og kvalitet. Det er særlig vigtigt for en VVS´er, da du laver mange forslag til løsninger af forskellige byggeopgaver.

Meget arbejde udføres i værkstedet og indendørs hos kunden, men du skal også være indstillet på, at en del arbejde foregår på byggepladser i al slags vejr året rundt.

BÅDE I SKOLEN OG I VIRKSOMHEDEN 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet

FAG
Du har fag som arbejdsmiljø, materialeforståelse, konstruktion, matematik, samfundsfag og tegning (Auto-cad). Du lærer om håndværket samt brug af værktøj og maskiner. Du skærer i gevind, lodder og svejser.

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Se beskrivelsen af uddannelsen uden EUX her: VVS uden EUX

På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Bygge- & Anlægsskolen

Prøv introduktionskursus på Bygge- & Anlægsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.
Du bliver blandt andet undervist i matematik, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse, byggeri og samfund samt digital tegning og tegningsforståelse.
EUX delen består af en række boglige fag, som tages på gymnasialt niveau sideløbende med den håndværksmæssige del.

Grundforløb 1
Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med andre beslægtede fag og derved blive afklaret i forbindelse med dit fagvalg. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du lærer noget om arbejdspladsen, samarbejde, kommunikation og dokumentation.

Grundforløb 2
Her starter din fagspecifikke uddannelse, du stifter bekendtskab med fagets processer og håndværket.

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:
• Forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer
• Opstilling af rulle- og bukkestillads
• Førstehjælp på mellemniveau
• Elementær brandbekæmpelse

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en mester og er på skoleophold hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 3 år og 9 måneder

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads.
Du kan vælge speciale som VVS- energispecialist.

Studiemiljø

På Bygge- og anlægsskolen har vi innovative og rummelige lærings- og studiemiljøer hvor:

Der er god plads til alle i værkstederne/ lokalerne og der er faciliteter der understøtter undervisning, læring og bevægelse.
Du trives i og uden for undervisningssituationen. Der er et godt socialt miljø omkring undervisningen, og omgivelserne er inspirerende.
De gode rammer for studiemiljøet på Selandia skabes i et samspil mellem skolens elever og ansatte og vi samarbejder med andre afdelinger og skoler for at styrke campusstrukturen på skolen.

Praktik

Uddannelsen til VVS-energi med EUX er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole.
Praktikforløbene varierer i længde fra 3 - 6 måneder.
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

Læs mere om praktikpladscentret her

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til grundforløbet i linket nederst.

Adgang til hovedforløb
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
• Matematik på E-niveau
• Uddannelsesspecifikke fag
Disse fag gennemgår du i løbet af grundforløb 2.
Som EUX elev skal du desuden have bestået en del almene fag på et højere niveau.

Derudover er det vigtigt at du:
• Har lyst til at arbejde med IT og teknik
• Er god til matematik
• Har god fysik
• Har logisk sans og kan arbejde omhyggeligt og præcist
• Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
• Kan sætte dig ind i love og regler inden for området
• Kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
• Kan udarbejde dokumentation i forbindelse med dit arbejde
• Som ventilationstekniker skal du være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs.
• Som rustfast industrimontør skal du kunne arbejde i højder.

Læs mere om adgangskrav til uddannelsen her

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du kan som faglært VVS-energispecialist bestride job i byggebranchen og i flere tilfælde også i produktionsvirksomheder. Over alt hvor der er brug for faglig viden i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygningsinstallationer f.eks. i boligselskaber, forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige virksomheder.

Videreuddannelse
En erhvervsuddannelse med EUX giver adgang til videregående uddannelser – på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Ønsker du ikke at læse videre har du samtidig dit svendebrev/fagbrev, så du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for dit fag. Nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse.

Du kan videreuddanne dig til f.eks. ingeniør, arkitekt, byggetekniker, bygningskonstruktør, VVS tekniker og Autoriseret gas- og vandmester.

Du kan læse mere på uddannelsesguiden

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal regne med selv at afholde udgifter til dit personlige værktøj, arbejdstøj og sikkerhedssko.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk