Tømrer med EUX

Uddannelsen som tømrer er for dig, der kan lide at arbejde med træ, og som gerne vil bygge og renovere - alt fra huse, sommerhuse og carporte til havestuer. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

Du kan for eksempel montere spær til et tag på en bygning, lægge gulve, opføre vægge, opsætte lofter og isætte vinduer og døre. Du lærer både de gamle og traditionelle håndværkerteknikker og får viden om moderne byggeri, akustik, isolering og brandforhold.

Som tømrer skal du være selvstændig, kunne planlægge dine opgaver, have styr på it og have god kvalitetssans. Du skal sætte pris på dit håndværk. Det er også vigtigt, at du kan tale med mange forskellige mennesker og forstår at kommunikere og dele din viden om materialevalg og kvalitet.

Noget arbejde udføres i værkstedet og indendørs, men du skal også være indstillet på, at en del arbejde foregår på byggepladser i alt slags vejr året rundt.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.

FAG
Du har fag som værktøj, maskiner, arbejdsmiljø, materialeforståelse, konstruktion, matematik, samfundsfag, førstehjælp, brand og tegning (Auto-cad).

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Se beskrivelsen af uddannelsen uden EUX her: Tømrer uden EUX

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Bygge- & Anlægsskolen

Prøv introduktionskursus på Bygge- & Anlægsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.
Du bliver blandt andet undervist i matematik, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse, byggeri og samfund samt digital tegning og tegningsforståelse.
EUX delen består af en række boglige fag, som tages på gymnasialt niveau sideløbende med den håndværksmæssige del.

Grundforløb 1
Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med andre beslægtede fag og derved blive afklaret i forbindelse med dit fagvalg.
Du lærer noget om arbejdspladsen, samarbejde, kommunikation og dokumentation.

Grundforløb 2
Her starter din fagspecifikke uddannelse, du stifter bekendtskab med fagets processer og håndværket.

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:
• Opstilling af rulle- og bukkestillads
• Førstehjælp på mellemniveau
• Elementær brandbekæmpelse

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en mester og er på skoleophold hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 3 år og 3 måneder

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads.
Du kan afslutte som tømrer, gulvlægger eller tækkemand.
Som tømrer udfører du arbejdsopgaver og konstruktioner efter egne plantegninger, og du lærer at vedligeholde værktøj og maskiner.
Gulvlæggeren beregner og opmåler materialeforbruget til forskellige gulvbelægninger. Tækkemanden lærer om tagkonstruktioner og udfører tækning af tage m.m.

Studiemiljø

På Bygge- og anlægsskolen har vi innovative og rummelige lærings- og studiemiljøer hvor:

Der er god plads til alle i værkstederne/ lokalerne og der er faciliteter der understøtter undervisning, læring og bevægelse.
Du trives i og uden for undervisningssituationen. Der er et godt socialt miljø omkring undervisningen og omgivelserne er inspirerende.
De gode rammer for studiemiljøet på Selandia skabes i et samspil mellem skolens elever og ansatte og vi samarbejder med andre afdelinger og skoler for at styrke campusstrukturen på skolen.

Praktik

Uddannelsen til tømrer med EUX er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole.
Praktikforløbene varierer i længde fra 3 - 6 måneder
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads (se link nederst).

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.

Praktikpladscentret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til grundforløbet i linket nederst

Adgang til hovedforløb
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
• Matematik på F-niveau
• Teknologi på F-niveau
• Uddannelsesspecifikke fag
Disse fag gennemgår du i løbet af grundforløb 2.
Som EUX elev skal du desuden have bestået en del almene fag på et højere niveau.

Derudover er det også vigtigt at du:
• Har lyst til at arbejde med traditionelt håndværk
• Har god fysik
• Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
• Er indstillet på at bruge IT-værktøjer
• Har rumlig forståelse og sans for formgivning
• Har sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer
• Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
• Kan arbejde sammen med andre faggrupper
• Er serviceminded og god til at tale med kunder
• Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
• Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
• Som gulvlægger skal du være indstillet på at arbejde indendørs
• Som tømrer og gulvlægger skal du være indstillet på både at arbejde udendørs og i højder

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her: (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du kan som faglært tømrer bestride job i byggebranchen og i flere tilfælde også i produktionsvirksomheder. Over alt hvor der er brug for faglig viden i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygninger f.eks. i boligselskaber, forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige virksomheder.

Videreuddannelse
En erhvervsuddannelse med EUX giver adgang til videregående uddannelser – på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Ønsker du ikke at læse videre har du samtidig dit svendebrev/fagbrev, så du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for dit fag. Nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse.

Du kan videreuddanne dig til f.eks. ingeniør, arkitekt, byggetekniker, bygningskonstruktør, energiteknolog og kort- og landmålingstekniker.

Du kan læse mere om videreuddannelse her:

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal regne med selv at afholde udgifter til dit personlige værktøj, arbejdstøj og sikkerhedssko.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk