Elektriker med EUX

Elektrikeruddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med de nyeste teknologier inden for installation, energioptimering og vedvarende energi. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

Tag uddannelsen Elektriker med EUX på Selandia i Slagelse

Du laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger. Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede el-systemer som for eksempel computernetværk, industrirobotter eller telefon- og alarmanlæg. Kort sagt lærer du alt om strøm og styring og bliver en del af en branche i konstant udvikling.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET
Elektrikeruddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen vil du nogle dage have undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. Du skal også i praktik, hvor du lærer alt, der hører til arbejdet som elektriker.

FAG
På skolen får du undervisning i fag om el-teknik, måleteknik, installation, styring, regulering og opbygning af alarmsystemer. Herudover skal du også have traditionelle fag som matematik, fysik og dansk. Du lærer også om love og regler. Som elektriker arbejder du med strøm, hvilket kan være farligt, så det kræver både stor viden og overblik. Derfor lærer du en del om regler for området og om arbejdsmiljø.

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Se beskrivelsen af uddannelsen uden EUX her: Elektriker-uddannelsen

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse).

Prøv brobygning på el - & dataskolen

Prøv introduktionskursus på el - & dataskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen får du grundlæggende viden om alt inden for elinstallationer og vedvarende energi, og du lærer at reparere og installere store og små elektriske anlæg.

Elektrikeruddannelsen udfordrer alle lærlinge efter lyst og evner og består derfor af flere spor. Du kan vælge at:
• Følge en ”almindelig” elektrikeruddannelse
• Tage uddannelsen med EUX
• ”Hoppe af” efter hovedforløb 1 og dermed blive installationsmontør
• Blive elektriker med/uden EUX, hvis du har en gymnasial uddannelse (kortere uddannelse)

Uddannelsen består af et grundforløb på 20 uger, 3 hovedforløb, praktik og en svendeprøve.

Grundforløb 1
Grundforløbet er delt op i to dele (grundforløb 1 og 2) af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb på EUD.
Grundforløbet indeholder 6 grundfag på C-niveau:
På grundforløb 1
• Samfundsfag
• Dansk
• engelsk
På grundforløb 2
• Matematik
• Fysik
• informationsteknologi

På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
I grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Undervisningen er praktisk orienteret, hvor du bruger din nye viden til at løse praktiske opgaver. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 har du fag, som i 20 uger retter sig direkte mod din uddannelse, og du lærer at lave installationsarbejde i bolig, erhverv og industri. Du får færdigheder, der kan stå alene og udgøre et selvstændigt arbejdsområde, og samtidig er det kompetencer, der er universelle for alle elektrikere uanset efterfølgende specialisering.

Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis samt et særligt el-sikkerhedsbevis.
Du opnår også kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse, arbejde nær ved/under spænding samt rulle-bukkestilladelse.

Hovedforløb
Første hovedforløb (H1) er fælles for alle, og du har udelukkende fag af el-faglig karakter.

Du har fag som:
• Måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed
• Grundlæggende automatik
• El-teori og installationsteknik
• Kommunikationsnetværk
• Kundeservice og hele tekniske løsninger

Du afslutter hovedforløb 1 med en kombineret praktisk og teoretisk prøve.

Herefter består elektrikeruddannelsen af:

• Praktik
• 2 skoleperioder med valgfrie moduler
• 1 svendeprøve
• Hovedforløb 2 og hovedforløb 3 (H 2 og H 3)
Uddannelsens 2. og 3. hovedforløb er opbygget af 28 moduler af 4 ugers varighed. Du skal vælge 4-5 moduler. (Læs mere under punktet ”specialer”).

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 4 år

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

På uddannelsen specialiserer du dig inden for det område, du interesserer dig for. Det gør du ved hjælp af moduler. Du skal vælge 4-5 moduler i løbet af dit hovedforløb, og du kan vælge mellem et hav af moduler – eksempler kunne her være:
• Design og styring af lys
• Kommunikationssystemer på automatiske anlæg
• Robot-elteknik
• Fejlfinding og måleteknik
• Cleantech

Når du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, vælger du sammen med virksomheden, hvilke moduler du gerne vil tage.
Kontakt eventuelt en studievejleder på uddannelsen for at høre mere om sammensætningen af moduler. (se alle moduler via link nederst)

Talentelektriker for de dygtige og ambitiøse
Har du særligt høje ambitioner, kan du vælge et talentspor, hvor en del af den teoretiske skoleundervisning på 2. og 3. hovedforløb foregår på et højere niveau.
Som talentelektriker skal du gennemføre 5 moduler, hvoraf mindst 3 moduler skal være på niveau 4. Herudover ligner resten af uddannelsen den 4½-årige elektrikeruddannelse.

Installationsmontør
Du kan vælge at tage en kortere ”elektrikeruddannelse” Installationsmontør. Uddannelsen varer 2½ år og slutter med en svendeprøve efter 1. hovedforløb.
Som installationsmontør udfører du almindeligt forekommende installationer, enkle intelligente installationer og enkle styrings- og automatiske anlæg.

Se alle moduler her

Studiemiljø

Studiemiljøet er altafgørende for din trivsel, engagement og læring, og på elektrikeruddannelsen har vi et godt studiemiljø:

• Det fysiske studiemiljø. Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det psykiske studiemiljø. Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen som elektriker er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene udgør 148-168 uger af uddannelsen. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret her: sceu.dk/praktikcentret (se link nederst)

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.

Selandias praktikcenter

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs mere om adgangskrav til uddannelsen - se link nederst

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk på C-niveau
- Engelsk på C-niveau
- Samfundsfag på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Fysik på C-niveau
- Informationsteknologi (IT) på C-niveau

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Som elektriker kan du få job i offentlige og private virksomheder eller hos en privat elinstallatør.
Du kan lave mange forskellige ting, alt efter hvilket speciale du vælger. De mest almindelige arbejdsområder er belysning i byggeri og styring af it-, telefon- og overvågningsanlæg.

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til installatør, it-teknolog, energiteknolog, automationsteknolog, miljøteknolog, kort- og landmålingstekniker, byggetekniker eller professionsbachelor i bygningskonstruktion og professionsbachelor i eksport og teknologi.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Vi anbefaler, at du køber en lommeregner Texas TI 30 eller tilsvarende, samt at du medbringer en bærbar pc. Du må også påregne udgifter til sikkerhedssko og arbejdstøj.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Du ansøger om optagelse via dette link