Matematik og fysik - ASF-linjen

Er du særligt interesseret i naturvidenskab og matematik? Vi tilbyder en studieretning, der er særligt tilrettelagt for elever med en ASF-diagnose.

Du kan læse Matematik A og Fysik A på Autismelinjen

Vil du vide mere? Kontakt:

Studievejleder Charlotte Ølgaard Hansen på 2844 0046.           Mailadresse: coha@zbc.dk
Koordinator Nicklas Frederiksen på 4133 0118.

Brobygning Læs om muligheden her

Besøg Læs om tilmelding her

Student fra ASF-linjen
En studentereksamen fra ASF-linjen er på samme faglige niveau som en ordinær studentereksamen. Eksamen er således adgangsgivende til videreuddannelser, som alle andre gymnasiale eksamener.

En almindelig skoledag
ZBC's klasse for elever med en ASF-diagnose har plads til 12 elever. Skoledagen begynder klokken 8.15 og slutter 15.10, og skoledagene ligner hinanden. Klassen har sit eget klasseværelse, hvor det meste af undervisningen foregår. Derudover er der undervisning i laboratorier og andre særligt udstyrede faglokaler.

Klasselokalet på ASF-linjen (htx)

Din private arbejdsplads
Klasseværelset er særligt indrettet med et bord i midten af lokalet med plads til alle. Dette er til klasseundervisningen. Herudover har hver elev sin egen individuelle arbejdsplads. Her er det et skrivebord, opslagstavle, reol til bøger samt ringbind i forskellige farver til noter og udleverede materialer. Din ressourceperson hjælper med at få struktur på noterne.

Individuel arbejdsplads til hver elev.

 

 

Du kan altid trække dig tilbage
I nærheden af klasselokalerne er der et pauserum udelukkende for eleverne på ASF-linjen. Her er der mulighed for at trække sig tilbage, få ro og samle energi.  

Pauserum til ASF-linjens elever.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får et netværk
Når du starter på ZBC's ASF-linje bygger vi et netværk op, der kan støtte dig, hvis der skulle opstå udfordringer, eller hvis der er behov for særlige socialpædagogiske, administrative eller praktiske tiltag. ZBC tager initiativ til en tæt kontakt til forældre eller pårørende for på den måde at sikre den enkelte elev de bedste forudsætninger for at gennemføre gymnasieforløbet.

De pædagogiske rammer
Undervisningen tager udgangspunkt i struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse og tydeliggørelse.

Teamet omkring eleverne på ASF-linjen, dvs. lærere, studievejledere og leder, holder regelmæssige møder i 1.g. Her gennemgår vi din studieaktivitet og drøfter din trivsel, så vi kan reagere hurtigt og hjælpe dig videre, hvis det er nødvendigt. Alle i teamet omkring eleven har løbende efteruddannelse og kurser inden for relevante problemstillinger eller metoder.

Du får en ressourceperson
Som elev på ASF-linjen får du en fast ressourceperson, som følger dig gennem hele din gymnasieuddannelse. Du kan få hjælp, hvis du har spørgsmål. Møderne med din ressourceperson vil være hyppigst i begyndelsen af gymnasieforløbet.

Studiemiljø og det sociale liv
Vi afholder lektieværksted, hvor der er mulighed for lektiehjælp.

Hvis du har lyst, kan du deltage i forskellige aktiviteter efter skoletid. Det kunne være  musik, gameraften, sport, fester mv.

Livet efter htx

Når du nærmer dig afslutningen på din htx-uddannelse, bliver du tilbudt hjælp til at søge videregående uddannelse, SU med videre.  Vi har allerede særlige aftaler med eks. DTU, hvor der er særligt tilrettelagt uddannelse for studerende med en ASF-diagnose.

Om uddannelsen

Studieretningsfag

Fysik A – Matematik A

Obligatoriske fag

Dansk A – Teknik A – Teknologi B – Kemi B – Engelsk B – Biologi C – Samfundsfag C – Idéhistorie B – Kommunikation/IT C

Valgfag

I 2.g og 3.g skal du vælge ialt 3 valgfag. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Eksempler på mulige valgfag er: Kemi A – Engelsk A – Samfundsfag B – Biologi B – Idræt B – Astronomi C, - Idræt C – Musik C – Psykologi C - Multimedier C - Statistik C - Materialeteknologi C eller Kulturforståelse C.

Ansøgning og optagelse - generelt

Hvis du gerne vil gå på ASF-linjen, skal du ansøge om at blive optaget via www.optagelse.dk. Du kan få hjælp af din UU-vejleder.

Vær opmærksom på at du også skal sende os lægefaglig dokumentation for din ASF-diagnose. Endvidere skal du/dine forældre udfylde og fremsende samtykkeerklæringer.

Den nævnte dokumentation og samtykkeerklæringerne skal være modtaget hos os senest den 15. marts.

Papirerne kan afleveres personligt eller sendes med post til:
Teknisk Gymnasium (htx)
Willemoesvej 4
4200 Slagelse
Att.: Studieadministrationen.

Tilmeld dig her

Her kan du hente samtykkeerklæringen (vedr. visitation)

Her kan du hente samtykkeerklæringen (for unge over 18 år)

Her kan du hente bemyndlgelseserklæring til ansøgning om specialpædagogisk støtte

Ansøgning - Efter 9. eller 10. klasse

Hvis du søger ind på denne linje efter 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at sørge for følgende:

1. Teknisk Gymnasium (htx) Slagelse skal vælges som din første prioritet
2. det skal enten være angivet, at du er "ikke-uddannelsesparat til almen htx, men uddannelsesparat til at gennemføre en htx på ASF-linjen" eller at du er "uddannelsesparat og at din UU-vejleder vurderer, at du vil have størst gavn af at gå på en ASF-linje" .
3. i kommentarfeltet skal din UU-vejleder skrive, om han/hun vurderer, at du vil kunne gennemføre en gymnasial uddannelse på en ASF-linje.
4. i feltet "støtteforanstaltninger" skal der skrives "ASF-linjen"

Vær opmærksom på, at der er følgende krav, for at du kan optages:

a) Du har gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylder almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog.
b) Du skal sende dokumentation for din ASF-diagnose til Teknisk Gymnasium, se ovenfor under "Ansøgning og optagelse - generelt".
c) Du / dine forældre skal udfylde og fremsende samtykkeerklæringer til Teknisk Gymnasium, se ovenfor under "Ansøgning og optagelse - generelt".

Optagelse efter 9. eller 10. klasse

Ansøgning - Allerede på en ungdomsuddannelse

Hvis du allerede er optaget på en ungdomsuddannelse men ønsker at starte på en HTX ASF-linje, skal du kontakte ASF-linjens studievejleder Charlotte Ø. Hansen på 28440046 eller coha@zbc.dk eller koordinator Nicklas Frederiksen på 4133 0118 eller nlfr@zbc.dk.